Javni poziv za ugovaranje novinarskih radova u elektroničkim publikacijama

Vijeće za elektroničke medije je na svojoj 11-23 sjednici, održanoj 30. ožujka 2023. donijelo odluku o raspisivanju Javnog poziva za ugovaranje novinarskih radova u elektroničkim publikacijama.

Rok za podnošenje prijava je 28. travnja 2023.
Sredstva za ovaj projekt osigurana su sukladno Uredbi o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2023. godinu (NN 31/23) u iznosu 200.000,00 €. Sredstva su namijenjena financiranju autorskih novinarskih radova nastalih i objavljenih u elektroničkim publikacijama od dana donošenja odluke o dodjeli sredstava do 30. studenog 2023.

Najniži iznos koji se može dodijeliti pojedinom autoru/ici je 1.600,00 € bruto II, odnosno najviši 4.000,00 € bruto II. Autori/ice s kojima se sklopi ugovor obvezni su objaviti prvi članak u roku 30 dana od dana potpisa ugovora i o tome izvijestiti Agenciju za elektroničke medije s poveznicom na objavljeni članak na adresu [email protected] . Između objave svakog sljedećeg članka mora proći minimalno 24 sata, a najviše 30 dana.
Svi uvjeti za podnošenje prijava nalaze se u priloženim dokumentima: Javnom pozivu, Programu ugovaranja novinarskih radova, Uputama za prijavitelje, zajedno s obrascima za prijavu.