Logo Logo

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI

Agencija za elektroničke medije nastoji svoje internetske stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti internetskih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon o pristupačnosti) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327 od 2. prosinca 2016.)

Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na internetske stranice na mrežnom mjestu https://www.aem.hr/

Stupanj usklađenosti

Ova internetska stranica u većoj je mjeri usklađena sa Zakonom o pristupačnosti internetskih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora te Smjernicama CARNET-a za osiguravanje digitalne pristupačnosti koje su pregledane i odobrene od nacionalnih krovnih udruga osoba s invaliditetom, uz iznimke koje se navode u nastavku.

Nepristupačni sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je ili djelomično pristupačan zbog sljedećih razloga:

  • Ne postoji mogućnost uključivanja opcije za automatsko ispravljanje grešaka pri unosu teksta jer trenutne funkcionalnosti to ne podržavaju
  • Ne postoji opcija uključivanja fonta za osobe s disleksijom jer trenutne funkcionalnosti to ne podržavaju
  • Nije moguće kretanje kroz sadržaj stranice i njegovo korištenje samo putem tipkovnice jer trenutne funkcionalnosti to ne podržavaju
  • Nije osigurano da se informacije koje čitač zaslona ne može automatski pročitati prenesu odgovarajućim zvučnim zapisom  jer trenutne funkcionalnosti to ne podržavaju
  • Slike, grafovi i dijagrami <alt> djelomično sadrže atribute
  • Slike, grafovi i dijagrami djelomično sadrže kratki tekstualni opis
  • Poveznice djelomično sadrže deskriptivne opise i pružaju informaciju o sadržaju na koji vode

Podizanje razine pristupačnosti

Agencija za elektroničke medije poduzima aktivnosti kojima će nastojati postići potpunu usklađenost sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske s ciljem potpune prilagodbe svojeg internetskog sadržaja osobama s invaliditetom.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena dana 28. listopada 2020., primjenom metode samoprocjene prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Sve upite u vezi s pristupačnosti internetske stranice https://www.aem.hr/ korisnici mogu uputiti: 

  • elektroničkom poštom: [email protected]
  • telefonom: +385 (0)1 488 2610
  • poštom: Agencija za elektroničke medije, Jagićeva 31, Zagreb 

Agencija je dužna na upite, obavijesti ili zahtjeve korisnika u vezi s osiguravanjem pristupačnosti odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti odnosno zahtjeva ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev.  

Postupak praćenja provedbe propisa

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ove mrežne stranice, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona na broj +385 1 4609 041, poštom (Jurišićeva 19, 10000 Zagreb, Hrvatska) ili putem elektroničke pošte: [email protected]