Logo Logo

Zakonski akti

Zakon o elektroničkim medijima

– Zakon o elektroničkim medijima (NN 111/21) – na snazi od 22.10.2021
 Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o elektroničkim medijima („Narodne novine“ br. 114/22), stupa na snagu 11. listopada 2022., osim čl. 2. i 3., koji se odnose na čl. 98. i 98.  Zakona o elektroničkim medijima (»Narodne novine«, br. 111/21.), koji stupaju na snagu danom uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji

– Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji NN 137/10
– Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji NN 76/12
– Uredba o izmjeni Zakona o Hrvatkoj radioteleviziji NN 78/16
– Zakon o dopuni Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji NN 46/17
– Ispravak Zakona o dopuni Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji NN 73/17
– Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji, NN 137/10, 76/12, 78/16, 46/17, 73/17 – neslužbeni pročišćeni tekst

Ugovor između Hrvatske radiotelevizije i Vlade Republike Hrvatske

Zakon o medijima

– Zakon o medijima NN 59/04
– Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o medijima NN 84/11
– Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o medijima NN 81/13
Zakon o medijima, integrirana verzija, NN 59/04,84/11i84/13

Zakon o elektroničkim komunikacijama

– Zakon o elektroničkim komunikacijama (“Narodne novine” br. 76/22.)

Zakon o audiovizualnim djelatnostima

– Zakon o audiovizualnim djelatnostima (“Narodne novine” br. 61/18.)

Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda

– Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda (“Narodne novine” br. 45/17)

Zakon o igrama na sreću

– Zakon o igrama na sreću NN 87/09
– Zakon o dopunama Zakona o igrama na sreću NN 35/13
– Zakon o dopunama Zakona o igrama na sreću NN 41/14
Zakon o dopunama Zakona o igrama na sreću NN 143/14

Zakon o državnim potporama

– Zakon o državnim potporama (“Narodne novine” br. 47/14.)
– Zakon o izmjenama i dopuni zakona o državnim potporama (“Narodne novine” br. 69/17.)

Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima

– Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (“Narodne novine” br. 111/21.)

Zakon o općem upravnom postupku

Zakon o općem upravnom postupku NN 47/09

Zakon o koncesijama

Zakon o koncesijama NN 69/17