Logo Logo

Usluga mobilne telefonije i usluge prijenosa podataka

Vijeće za elektroničke medije je na svojoj 38-23 sjednici, održanoj 24. studenog 2023. donijelo odluku o pokretanju postupka jednostavne nabave usluge mobilne telefonije i usluge prijenosa podataka u 2024. za potrebe Agencije za elektroničke medije. 

Rok za dostavu ponuda je 8. prosinca 2023. do 12,00 sati. Svi uvjeti za dostavu ponuda nalaze se u priloženom pozivu.