Zapisnik s 31-23 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 21. rujna 2023. 

Dnevni red:

  1. Ovjera zapisnika s 30-23 sjednice Vijeća
  2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
  3. Prijedlog odluke o odabiru ponude u predmetu nabave usluge održavanja informatičke opreme
  4. Narativni izvještaji novinara za realizaciju projekata putem elektroničkih publikacija u sklopu poticanja kvalitetnog novinarstva
  5. Prijedlog odluke o upisu pružatelja elektroničkih publikacija u Knjigu pružatelja
  6. Razno