Logo Logo

Zapisnik s 21-23 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 20. lipnja 2023. 

Dnevni red:

 1. Ovjera zapisnika s 20-23 sjednice Vijeća
 2. Utvrđivanje formalnih uvjeta ponuda pristiglih na Obavijesti o namjeri davanja koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga:
   radija br. 02/23
 3. Utvrđivanje formalnih uvjeta ponuda pristiglih na Obavijesti o namjeri davanja koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga:
   televizije br. 03/23
 4. Utvrđivanje formalnih uvjeta ponuda pristiglih na Obavijesti o namjeri davanja koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga:
   digitalnog radija (DAB+) br. 04/23
 5. Prijedlog studije opravdanosti davanja koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija na području Grada Varaždina (Grad Varaždin i općine Maruševec, Sračinec, Trnovec Bartolovečki i Vidovec)
 6. Razno