Potpora za pristup tržištima

Potprogramom MEDIA pruža se potpora radi: olakšavanja ugovaranja europskih i međunarodnih koprodukcija; olakšavanja pristupa profesionalnim komercijalnim događanjima i tržištima audiovizualnoga sektora te upotrebe internetskih poslovnih alata unutar i izvan Unije; olakšavanja optjecaja europskih filmova po cijelome svijetu te međunarodnih filmova u Uniji na svim distribucijskim platformama putem međunarodnih projekata o suradnji u audiovizualnome sektoru.

Podnositelji prijava moraju biti europski subjekti (privatna poduzeća, neprofitne organizacije, udruge, dobrotvorna društva, zaklade, općine/gradska vijeća itd.), osnovani u jednoj od država koje sudjeluju u Potprogramu MEDIA, koji su u izravnome ili većinskome vlasništvu njezinih državljana. (Fizičke osobe ne mogu se prijaviti za potporu). Ovaj Poziv za podnošenje prijedloga usmjeren je ka podupiranju mjera i aktivnosti koje se odvijaju u zemljama što sudjeluju u Potprogramu MEDIA i izvan njih. Prihvatljivima se smatraju samo one prijave koje odgovaraju barem jednoj od triju potonjih mjera:

  • Mjera 1 − Pristup fizičkim tržištima za europske stručnjake,
  • Mjera 2 − Internetski alati namijenjeni stručnjacima,
  • Mjera 3 − Zajedničke europske promidžbene aktivnosti. 

Za dodatne informacije obratite se MEDIA desku.