U Narodnim novinama objavljen Pravilnik o visini i načinu plaćanja naknada

U „Narodnim novinama“ broj 113/2022 od 30. rujna 2022. objavljen je Pravilnik o visini i načinu plaćanja naknada.

Mrežna poveznica gdje se može naći objava u Narodnim novinama je https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_09_113_1668.html

Pravilnik o visini i načinu plaćanja naknada stupa na snagu 8. listopada 2022., osim odredbe članka 11. istog Pravilnika, koja se odnosi na plaćanje i preračunavanje naknada u EUR kao službene valute plaćanja u Republici Hrvatskoj, koja stupa na snagu 1. siječnja 2023.