Logo Logo

U Narodnim novinama objavljen Naputak o sadržaju, obliku i načinu izvješćivanja o ostvarenim prihodima pružatelja medijskih usluga u prethodnoj godini

U „Narodnim novinama“ broj 107/2022 od 16. rujna 2022. objavljen je Naputak o sadržaju, obliku i načinu izvješćivanja o ostvarenim prihodima pružatelja medijskih usluga u prethodnoj godini.

Mrežna poveznica gdje se može naći objava u Narodnim novinama je https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_09_107_1583.html

Naputak o sadržaju, obliku i načinu izvješćivanja o ostvarenim prihodima pružatelja medijskih usluga u prethodnoj godini stupa na snagu 24. rujna 2022.