Logo Logo

Nabava prehrambenih proizvoda i sredstava za čišćenje

Vijeće za elektroničke medije je na svojoj 7-21 sjednici, održanoj 18. veljače 2021. donijelo odluku o pokretanju postupka jednostavne nabave prehrambenih proizvoda i sredstava za čišćenje Rok za dostavu ponuda je 8. ožujka 2021. do 16,00 sati. Svi uvjeti za dostavu ponuda nalaze se u priloženom pozivu.