Logo Logo

Usluga ispitivanja, pregleda, analize praćenja i nadzora općih i komercijalnih TV programa na nacionalnoj razini

Vijeće za elektroničke medije je na svojoj 39-23 sjednici, održanoj 1. prosinca 2023. donijelo odluku o pokretanju postupka jednostavne nabave usluge ispitivanja, pregleda, analize praćenja i nadzora općih i komercijalnih TV program na nacionalnoj razini

Rok za dostavu ponuda je 18. prosinca 2023. do 12,00 sati. Svi uvjeti za dostavu ponuda nalaze se u priloženom pozivu.