Usluga fiksne telefonije i interneta

Vijeće za elektroničke medije je na svojoj 47-21 sjednici, održanoj 3. prosinca 2021. donijelo odluku o pokretanju postupka jednostavne nabave Usluga fiksne telefonije i interneta

Rok za dostavu ponuda je 17. prosinca 2021. do 12,00 sati. Svi uvjeti za dostavu ponuda nalaze se u priloženom pozivu.