Logo Logo

Televizijski nakladnici

Postupak davanja koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge televizije provodi Vijeće za elektroničke medije.

Ovisno o raspoloživosti prijenosnih kapaciteta i interesu tržišta, AEM raspisuje koncesije a Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) pokreće postupak za izdavanje dozvole mrežnom operatoru. U bazi podataka radiofrencijskog spektra za televiziju HAKOM-a nalaze se podaci o slobodnim kapacitetima i frekvencijama.

Ukoliko postoje potrebni tehnički preduvjeti, Vijeće će utvrditi postoji li javni interes za obavljanje djelatnosti televizije, a potom i izraditi studiju opravdanosti. Nakon provedenih pripremnih radnji, Vijeće objavljuje Obavijest o namjeri davanja koncesija, što je otvoren i javan postupak dostupan svim subjektima koji ispunjavaju uvjete za obavljanje medijske usluge televizije. Uvjeti za obavljanje radijske djelatnosti propisani su Zakonom o elektroničkim medijima i Pravilnikom o minimalnim uvjetima za obavljanje audio i audiovizualnih medijskih usluga i vođenju očevidnika.

Predvidivi troškovi pravnih osoba koje se javljaju na natječaj za televizijske koncesije, kao i televizijskih nakladnika vezani uz televizijske djelatnosti su:

  • 3.100,00 kuna troška dostave natječajne dokumentacije i podnošenja ponude za nadmetanje
  • dobivanjem koncesije nakladnik postaje obveznik uplate koncesijske naknade. Visina koncesijske naknade određuje se sukladno broju stanovnika na koncesijskom području. Za svakih započetih 50.000 stanovnika ona iznosi 500,00 kuna godišnje. Postoji i varijabilni dio koncesijske naknade koji se plaća u slučaju da nakladnik ima prihod veći od 5.000.000 kuna i plaća se u iznosu od 0,15% na iznos iznad navedenog,
  • nakon potpisa ugovora o koncesiji, nakladnik postaje i obveznik uplate 0,5% godišnjeg bruto prihoda od djelatnosti na ime naknade za rad Agencije za elektroničke medije.

Pored gore navedenih troškova postoji i trošak naknade za uporabu radijske frekvencije koja se uplaćuje HAKOM-u te drugi troškovi vezani uz audio/audiovizualne djelatnosti (ZAMP i drugo), kao i troškovi emitiranja koji se određuju prema cjeniku Odišaljača i veza d.o.o.

Vlasnička struktura medija

Podacima o vlasničkoj strukturi pojedinog medija u Knjizi pružatelja medijskih usluga može se pristupiti klikom na pojedini medij ili klikom na „više“.

Nakon što Vijeće donese odluku o dodjeli koncesije te se sa pružateljem medijske usluge televizije sklopi ugovor o koncesiji, nakladnik se upisuje u Knjiga pružatelja medijskih usluga televizije, koja se redovito ažurira te je dostupna i u .xls formatu. Knjigu pružatelja medijskih usluga televizije možete preuzeti ovdje.

Sve vijesti vezane uz koncesije i aktualne natječaje možete pronaći ovdje.