Vijeće za elektroničke medije na 11-24 sjednici otvorilo je ponude pristigle na Obavijest o namjeri davanja koncesije broj 1/24

Vijeće za elektroničke medije je na 11-24 sjednici održanoj 7. ožujka 2024. otvorilo ponude pristigle na Obavijest o namjeri davanja koncesije broj 1/24 za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija.

Na temelju članka 85. Zakona o elektroničkim medijima, Pravilnika o sadržaju i postupku obavijesti o namjeri davanja koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i radija, provedenih pripremnih radnji za dodjelu koncesija te tehničke podloge koju je utvrdila Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Vijeće je objavilo Obavijest o namjeri davanja koncesije 1/24 koja je objavljena u Narodnim novinama broj 14/2024 od 7. veljače 2024.

Utvrđeno je da su temeljem gore navedene Obavijesti o namjeri davanja koncesije broj 1/24 za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija otvorene ponude kako slijedi:

  • Šire područje grada Rovinja (grad Rovinj i općine Bale, Kanfanar, Sveti Petar u Šumi, Vrsar i Žminj) (L-RO) – Media FI d.o.o.
  • Grad Zagreb (G-ZG2) – Zagrebački radio Plavi 9 d.o.o.
  • Dio Grada Nova Gradiška (D-NG) – Radio Prkos j.d.o.o.