U Narodnim novinama broj 148/2023 objavljena je Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija broj 11/23

Koncesijska područja:

  • Grad Zagreb (G-ZG2)
  • Dio Grada Nova Gradiška (D-NG).

Dokumentacija za nadmetanje i pripadajući dokumenti nalaze se u nastavku ove vijesti.

Rok za podnošenje ponuda je 15. siječnja 2024. godine do 12 sati. Ponuda se može predati neposredno, do naznačenog roka, ili preporučenom pošiljkom koja mora biti zaprimljena u pisarnici Agencije do naznačenog roka. Skrećemo pozornost kako ponuda, bez obzira na način dostave, mora biti zaprimljena u pisarnici Agencije do navedenog roka.

Obavijest o namjeri davanja koncesije broj 11/23

Dokumentacija za nadmetanje

Studija opravdanosti G-ZG2
Studija opravdanosti D-NG

Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i/ili radija i vođenju očevidnika

Pravilnik o sadržaju i postupku raspisivanja obavijesti o namjeri davanja koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i radija

Tehnički parametri

Metodološke upute nakladnicima za izradu programske osnove

Obrasci iz Dokumentacije za nadmetanje mogu se preuzeti ovdje .