Logo Logo

Nabava uredskog materijala

Vijeće za elektroničke medije je na svojoj 14-23 sjednici, održanoj 27. travnja 2023. donijelo odluku o pokretanju postupka jednostavne nabave uredskog materijala za potrebe Agencije za elektorničke medije. 

Rok za dostavu ponuda je 10. svibnja  2023. do 12,00 sati. Svi uvjeti za dostavu ponuda nalaze se u priloženom pozivu.