Narodnim novinama objavljen Naputak o upisniku pružatelja medijskih usluga i elektroničkih publikacija

U „Narodnim novinama“ broj 150/2022 od 21. prosinca 2022. objavljen je Naputak o upisniku pružatelja medijskih usluga i elektroničkih publikacija.
Mrežna poveznica gdje se može naći objava u Narodnim novinama je https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_12_150_2314.html
Naputak o upisniku pružatelja medijskih usluga i elektroničkih publikacija stupa na snagu 29. prosinca 2022.