Vijeće za elektroničke medije na 32-22 sjednici otvorilo je ponude pristigle na Obavijest o namjeri davanja koncesija broj 02/22 i broj 03/22.

Vijeće za elektroničke medije je na 32-22 sjednici održanoj 1. rujna 2022. otvorilo ponude pristigle na Obavijest o namjeri davanja koncesije broj 02/22 (radio) – područje Međimurske županije (Z-CK) i šire područje Grada Duge Rese (gradovi Duga Resa i Karlovac i Općina Netretić) (G-DR) te na Obavijest o namjeri davanja koncesije broj 03/22 (televizija) – područje Splitsko-dalmatinske i dijela Dubrovač­ko-ne­re­tvanske žu­pa­nije (Di­gitalna regija D8).

Obavijest