Logo Logo

Savjetodavne usluge za  razvoj sustava (platforme) javne objave podataka o vlasništvu i načinu financiranja medija i za pripremu tehničkog aspekta provedbe postupka nabave za izradu platforme za objavu podataka o vlasništvu i financiranju medija, kao i za analizu, s predmetnom platformom, povezanih poslovnih procesa

Vijeće za elektroničke medije je na svojoj 31-22 sjednici, održanoj 24. kolovoza 2022. donijelo  odluku o pokretanju postupka jednostavne javne nabave savjetodavne usluge za  razvoj sustava (platforme) javne objave podataka o vlasništvu i načinu financiranja medija i za pripremu tehničkog aspekta provedbe postupka nabave za izradu platforme za objavu podataka o vlasništvu i financiranju medija, kao i za analizu, s predmetnom platformom, povezanih poslovnih procesa.

Rok za dostavu ponuda je 13. rujan 2022. do 12,00 sati. Svi uvjeti za dostavu ponuda nalaze se u priloženom pozivu.