Vijeće donijelo odluku o formalno-pravnim uvjetima ponuda temeljem Obavijesti o namjeri davanja koncesija broj 07/21

Vijeće za elektroničke medije je na 5-22 sjednici održanoj 27. siječnja 2022. odlučivalo o formalno-pravnim uvjetima ponuda koje su podnesene temeljem Obavijesti o namjeri davanja koncesija broj 07/21.

Utvrđeno je kako ponude ponuditelja Nacional News Corporation d.o.o., My Power Station j.d.o.o. te Radio Tvornica j.d.o.o. udovoljavaju formalno-pravnim uvjetima.

Ponuda ponuditelja Maxsport Media d.o.o. nije razmatrana budući da je navedeni ponuditelj odustao od daljnjeg postupka te ponudu povukao.