Usluga mobilne telefonije I prijenosa podataka

Vijeće za elektroničke medije je na svojoj 47-21sjednici, održanoj 3. prosinca 2021. donijelo odluku o pokretanju postupka jednostavne nabave usluga Usluga mobilne telefonije I prijenosa podataka

Rok za dostavu ponuda je 17. prosinca 2021. do 12,00 sati. Svi uvjeti za dostavu ponuda nalaze se u priloženom pozivu.