Izrada audiovizualnog i audio spota, te izrada vizualnog rješenja i grafičke pripreme za billboard

Vijeće za elektroničke medije je na svojoj 47-21 sjednici, održanoj 3. prosinca 2021. donijelo odluku o pokretanju postupka jednostavne nabave Usluge izrade audiovizualnog i audio spota, te izrade vizualnog rješenja i grafičke pripreme za bilbord. 

Rok za dostavu ponuda je 10. siječnja 2022. do 16,00 sati. Svi uvjeti za dostavu ponuda nalaze se u priloženom pozivu.