Vijeće donijelo odluku o formalno-pravnim uvjetima ponuda temeljem Obavijesti o namjeri davanja koncesija broj 05/21

Vijeće za elektroničke medije je na 29-21 sjednici održanoj 27. srpnja 2021. odlučivalo o formalno-pravnim uvjetima ponuda koje su podnesene temeljem Obavijesti o namjeri davanja koncesija broj 05/21.

Utvrđeno je kako sve pristigle ponude udovoljavaju formalno-pravnim uvjetima.