Logo Logo

Nabava uredskog materijala

Vijeće za elektroničke medije je na svojoj 7-21 sjednici, održanoj 18. veljače 2021. donijelo odluku o pokretanju postupka jednostavne nabave uredskog materijala

Rok za dostavu ponuda je 19. ožujka 2021. do 16,00 sati. Svi uvjeti za dostavu ponuda nalaze se u priloženom pozivu.