Usluga fiksne telefonije i interneta

Vijeće za elektroničke medije je na svojoj 38-20 sjednici, održanoj 5. studenog 2020. donijelo odluku o pokretanju postupka jednostavne nabave Usluga fiksne telefonije i interneta

Rok za dostavu ponuda je 24. studenog 2020. do 12,00 sati. Svi uvjeti za dostavu ponuda nalaze se u priloženom pozivu.