Usluga mobilne telefonije i prijenosa podataka

Vijeće za elektroničke medije je na svojoj 36-19 sjednici, održanoj 14. studenog 2019. donijelo odluku o pokretanju postupka jednostavne nabave usluga Usluga mobilne telefonije I prijenosa podataka

Rok za dostavu ponuda je 2. prosinca 2019. do 16,00 sati. Svi uvjeti za dostavu ponuda nalaze se u priloženom pozivu.