Najam licenci za Microsoft programe

Vijeće za elektroničke medije je na svojoj 35-19 sjednici, održanoj 31. listopada 2019. donijelo  odluku o pokretanju postupka jednostavne nabave usluge – najam licenci za Microsoft programe .

Rok za dostavu ponuda je 25. studenog 2019. do 16,00 sati. Svi uvjeti za dostavu ponuda nalaze se u priloženom pozivu.