Zapisnik s 40-17 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 25. listopada 2017.

Zapisnik s 40-17 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 25. listopada 2017. 

D N E V N I   R E D:

 1. Ovjera zapisnika.
 2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga.
 3. Izvješće o radu VEM i AEM za 2016. godinu.
 4. Odluka o izboru pružatelja usluge fiksne telefonije i interneta.
 5. Odluka o početku jednostavne nabave SBS servera.
 6. Koregulacijski sporazum o postupku i pravilima nabave djela neovisne produkcije između HRT/HDNP/AEM.
 7. Ponuda društva Adscanner d.o.o. od dana 19. listopada 2017. godine koja uključuje izvješća o gledanosti programa nacionalnih i lokalnih kanala na alternativnoj platformi.
 8. Zahtjev za dobivanje dopuštenja za obavljanje medijskih usluga za satelitski, internetski, kabelski prijenos i druge dopuštene oblike prijenosa audiovizualnog programa za kanal KLAPA I TAMBURE.
 9. Zahtjev za dobivanje dopuštenja za obavljanje medijskih usluga za satelitski, internetski, kabelski prijenos i druge dopuštene oblike prijenosa audiovizualnog programa za kanal TOP MUSIC TV.
 10. Zahtjev za dobivanje dopuštenja za obavljanje medijskih usluga za satelitski, internetski, kabelski prijenos i druge dopuštene oblike prijenosa audiovizualnog programa za kanal HRVATSKI INTERNET RADIO.
 11. Usvajanje plana aktivnosti radne skupine vezane na unapređenje Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija za IV. kvartal 2017. i 2018. godinu.
 12. Usvajanje plana aktivnosti sukladno usvojenom programu rada za IV. kvartal 2017. i 2018. godinu radne skupine Žene i sport.
 13. Upit Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Klasa: 910-02/17-01/04 od dana 9. listopada 2017. godine.
 14. Razno.