Zapisnik s 47-15 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 29. rujna 2015.

Zapisnik s 47-15 sjednice
Vijeća za elektroničke medije, održane dana 29. rujna
2015. 

D N E V N I   R E D:

 1. Ovjera zapisnika
 2. Donošenje Odluke temeljem Obavijesti broj 02/15 o namjeri
  davanja koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području
  grada Zagreba
 3. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u
  postupka javne nabave bagatelne vrijednosti – usluge revizije za
  2015. godinu
 4. Udruga CroL zahtjev za upis u Knjigu neprofitnih proizvođača
  audiovizualnog i radijskog programa
 5. Razno