Privremeno oduzimanje koncesije – Mea media d.o.o. Varaždin

Vijeće za elektroničke medije, u postupku nadzora nad radom
nakladnika – MEA MEDIA d.o.o., Varaždin, na temelju članka 76.
stavka 1. točke 9. Zakona o elektroničkim medijima (»Narodne
novine« broj 153/09, 84/11, 94/13 i 136/13) na 50-14 sjednici
održanoj 20. studenog 2014., donijelo je Odluku o privremenom
oduzimanju koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske
usluge radija na širem području Grada Varaždina (L-VZ2)  –
trgovačkom društvu MEA MEDIA d.o.o. 


Narodne novine