Vijeće za elektroničke medije odbacuje navode o nezakonitom donošenju odluke pri odabiru najpovoljnijeg ponuditelja koncesije za područje Grada Zagreba i Zagrebačke županije

Vijeće za elektroničke medije odbacuje sve navode o nezakonitom donošenju odluke pri odabiru najpovoljnijeg ponuditelja koncesije za područje Grada Zagreba i Zagrebačke županije, kao i navode o pogodovanju pri donošenju te odluke ili postojanju bilo kakvog sukoba interesa. Neutemeljeno je prozivati Vijeće za izostanak inspekcijskih i ostalih postupanja koja nisu propisana Zakonom o elektroničkim medijima.

Vijeće je odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja koncesije za područje Grada Zagreba i Zagrebačke županije donijelo temeljem Zakona o elektroničkim medijima, potpuno poštujući proceduru natječaja, te je izabralo TOP RADIO d.o.o. kao najpovoljnijeg ponuditelja.

Od 2017. godine do 31. kolovoza 2021. godine Vijeće je odlučivalo o 83 radijske i 11 televizijskih koncesija i ni jedna od tih odluka Vijeća u današnjem sastavu nije bila sporna javnosti. Ovaj podatak jasno govori da Vijeće svoj posao radi čestito, profesionalno i sukladno Zakonu o elektroničkim medijima.

Sve koncesijske odluke Vijeća pripremljene su od strane stručnih službi Agencije za elektroničke medije na temelju  službenih izvadaka iz državnih registara,  javnobilježnički ovjerenih izjava ponuditelja, danima pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, te na osnovi analize dostavljenih ponuda i prosudbe članova Vijeća kao iskusnih medijskih profesionalaca.

Vijeće je zatražilo od nakladnika kao i od nadležnih institucija dodatna pojašnjenja na okolnosti koje su se pojavile nakon donošenja odluke. Po prispijeću istih, Vijeće će o daljnjem postupanju obavijestiti javnost.