Logo
  • hr

Zapisnik s 20-19 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 29. svibnja 2019.

DNEVNI RED

  1. Ovjera zapisnika
  2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
  3. Prijedlog odluke o pokretanju jednostavne javne nabave u predmetu nabave: usluga praćenja medija
  4. Prijedlog odluke o pokretanju jednostavne javne nabave u predmetu nabave: gledanost TV programa
  5. Prijedlog odluke o pokretanju jednostavne javne nabave u predmetu nabave: gledanost TV kanala upisanih u Knjigu pružatelja medijskih usluga satelitom, internetom, kabelom i dr. i Knjigu pružatelja medijskih usluga na zahtjev
  6. Prijedlog odluke o davanju dopuštenja društvu DOX TV Hungary kft. za satelitski, internetski, kabelski prijenos i druge dopuštene oblike prijenosa audiovizualnog programa za kanal DOX TV
  7. Prijedlog odluke o davanju dopuštenja društvu DOX TV Hungary kft. za pružanje audiovizualnih medijskih usluga na zahtjev („DOX TV“)
  8. Zamolba nakladnika Radio Ogulin d.o.o.
  9. Razno