Vijeće za elektroničke medije

Agencijom za elektroničke medije (AEM) upravlja Vijeće.

Vijeće ima sedam članova. Predsjednika i članove Vijeća za elektroničke medije imenuje i razrješava Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske. Mandat članova je 5 godina.

Vijeće donosi svoje odluke na sjednicama.

Članovi Vijeća AEM-a su :