Logo
  • hr

Koncesije

Vijeće raspisuje javni natječaj za davanje koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i radija na tehničkoj podlozi koju utvrđuje Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) u skladu s propisima o elektroničkim komunikacijama i provedenih pripremnih radnji kao što su izrada studije opravdanosti davanja koncesije, izrada dokumentacije za nadmetanje i sl.

Javni natječaj raspisuje se za slobodnu radijsku frekvenciju ili više radijskih frekvencija koje čine zasebnu koncesiju, odnosno kod digitalnog radija i televizije za slobodni prijenosni kapacitet zasebnog radijskog ili televizijskog programskog kanala unutar multipleksa.

Sadržaj i postupak javnog natječaja utvrđen je Pravilnikom o sadržaju i postupku obavijesti o namjeri davanja koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i radija NN 131/13.

Na temelju odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja potpisuje se ugovor o koncesiji s najpovoljnijim ponuditeljem.

Ugovor o koncesiji, osim uvjeta bitnih za ostvarivanje koncesije, mora sadržavati programsku osnovu i druge uvjete iz ponude za dobivanje koncesije.

Pregled koncesijskih naknada za televizijske i radijske nakladnike s obzirom na Pravilnik o visini i naćinu plaćanja naknada (NN 93/13):

– Pružatelji medijskih usluga televizije

– Pružatelji medijskih usluga radija

Dokumenti