Elektroničke publikacije

Pojašnjenja:

Naziv pružatelja el. publikacije: upisuje se naziv pravne osobe, odnosno vlasnika publikacije

-Adresa: sjedište pravne osobe

– URL: internetska el. publikacije (npr.

– Programska osnova: kratak opis sadržaja portala i uređivačke koncepcije

– Posebno obratiti pozornost na potpis i pečat

– Obrazac se može poslati na faks, e-mail (potpisan, pečatiran i skeniran) ili poštom na adresu Agencije za elektroničke medije (Jagićeva 31, Zagreb).

Knjiga pružatelja elektroničkih publikacija>>

Obrazac za prijavu elektroničke publikacije

Obrazac za prijavu elektroničke publikacije.xls
Podrobnije tumačenje pojma elektroničke publikacije.pdf