Najam licenci za Microsoft programe

Vijeće za elektroničke medije je na svojoj 14-23 sjednici, održanoj 27. travnja 2023. donijelo odluku o pokretanju postupka jednostavne nabave najma licenci za Microsoft programe za potrebe Agencije za elektorničke medije.  

Rok za dostavu ponuda je 5. svibnja  2023. do 12,00 sati. Svi uvjeti za dostavu ponuda nalaze se u priloženom pozivu.