Odricanje od koncesije – VFM d.o.o. u stečaju – šire područje grada Vukovara (L-VU)

Vijeće za elektroničke medije je na 16-15 sjednici,
održanoj 23. ožujka 2015., primilo na znanje dopis nakladnika
radija VFM d.o.o. u stečaju kojim obavještava kako se odriče
koncesije za šire područje grada Vukovara (L-VU).