Usluga mobilne telefonije i prijenosa podataka

Vijeće za elektroničke medije je na svojoj 38-20 sjednici, održanoj 5. studenog 2020. donijelo odluku o pokretanju postupka jednostavne nabave usluga Usluga mobilne telefonije I prijenosa podataka

Rok za dostavu ponuda je 24. studenog 2020. do 12,00 sati. Svi uvjeti za dostavu ponuda nalaze se u priloženom pozivu.