Mišljenje Ministarstva financija o Nacrtu Programa dodjele sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija

Ministarstvo financija sukladno članku 9. stavku 2. Zakona o
državnim potporama dalo je mišljenje da je Program dodjele
sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti
elektroničkih medija u bitnom sukladan s pravilima o državnim
potporama za kulturu i očuvanje baštine iz članka 53. i
audiovizualna djela iz članka 54. Uredbe o općem skupnom izuzeću
te da je predmetni Nacrt Programa usklađen sa Smjernicama
politike državnih potpora za razdoblje 2015. – 2017.

 

Nacrt Programa zamjenjuje prethodno važeći Program raspodjele
sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti
elektroničkih medija, koji je za razdoblje od 15. svibnja 2012.
do 31. prosinca 2014. odobrila Agencija za zaštitu tržišnog
natjecanja rješenjem od 17. svibnja 2012. Na isti Program svoju
suglasnost je 15. travnja 2013. dala Europska komisija na osnovi
odredbi članka 107. stavka 3. podstavka c. Ugovora o
funkcioniranju Europske unije (dalje: UFEU), odnosno odredbi
Komunikacije Komisije Vijeću, Europskom parlamentu, Gospodarskom
i socijalnom odboru i Odboru regija o nekim pravnim aspektima u
vezi s kinematografskim i ostalim audiovizualnim djelatnostima
(SL C 43, 16.02.2002., str. 6.; uključujući naknadne izmjene), te
je isti uvršten na popis postojećih državnih potpora.

 

Ministarstvo financija –
mišljenje na Program dodjele sredstava Fonda

Program dodjele sredstava
Fonda